Pravidla soutěže

Pravidla soutěže „Navrhni print pro Loveink"
(dále jen: Pravidla)

§ 1 [OBECNÁ USTANOVENÍ]

1. 1. Pořadatelem soutěže „Navrhní print pro Loveink"; (dále jen:
„Soutěž";) je:

LOVEINK Paweł Bubiak
Krakowska 41/79
50-424 Wrocław
DIČ: 5472119099, IČ: 363659976,

Dále jen „Pořadatel";.
1.2 Soutěž probíhá na území České republiky.

1. Pořadatel slibuje výhru dle článku 919 a 921 ObčZ

2. Cílem soutěže je propagace výrobků pořadatele - značky „Loveink - (dále jen: „Propagační výrobky";).

3. Soutěž bude probíhat ve dnech 4-15.února 2022 r. (dále jen: „Soutěžní

období";).

§ 2 [Podmínky soutěže]

2.1. Účastníkem soutěže se může stát každá fizická osoba starší 18 let –
spotřebitel.
2.2. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a zástupci pořadatele a
koordinátora. Pokud pořadatel kdykoliv v průběhu soutěže zjistí, že soutěžicí
nesplňuje podmínky soutěže nebo nerespektuje pravidla, je oprávněn jej ze
soutěže vyloučit. Vyloučené osobě nemůže vzniknout nárok na výhru v
soutěži.
2.3. Účast v soutěži je bezplatná a dobrovolná.

4. Pro účast v soutěži, účastník musí:

4.1 V době trvání soutěže, uveřejnit na svém instagramovém profilu soutěžní dílo v podobě návrhu potisku, označit jej vhodným hashtagem - #soutěžLoveink – dále pak označit instagramový profil - @loveinkcz. Přidání soutěžní fotografie je totožné se souhlasem s ustanovením pravidel soutěže a souhlasem se zpracováním osobních údajů (dla vzorce obsaženého ve formuláři) a zasláním soutěžního díla na e-mail: oliwia@loveink.pl

  5. Zveřejnění soutěžního díla na soutěžní stránce, bude v další části pravidel
  soutěže označováno jako ”Přihláška";.
  6. Fotografie vytvořena účastníkem soutěže:

  6.1. Nesmí obsahovat vulgarismy, sprostý, šokující, násilný a ilegální obsah,

  6.2. Nesmí obsahovat reklamní sdělení týkající se jakýchkoliv subjektů, s vyjímkou reklamního obsahu, týkající se akčního produktu.

  6.3 Nesmí neoprávněně zasahovat do práv a právem chráněných zájmů třetích osob, zejména se to týče: autorských, osobních práv a práva na ochranu cti a pověsti.

   7. V případě porušení některého z výše uvedeného ustanovení, je pořadatel
   oprávněn tuto osobu ze soutěže vyloučit. Vyloučené osobě nemůže
   vzniknout nárok na výhru v soutěži.
   8. Každý účastník, má právo přihlásit do soutěže libovolný počet soutěžních
   prací, pokud každá z nich splňuje podmínky uvedené v pravidlech §2 odst. 6
   9. Kdykoliv se v pravidlech píše o přihlášení se do soutěže, je to třeba pochopit
   tak, že přihláška dopadla na ITC serv systému na instagraovém profilu
   Pořadatele - @loveinkcz 


   §3 [VÝHRA]

   3. V soutěži bude udělená výhra (dále jen: „Výhra";):

   3. 1. Slevový kód / dárkový poukaz v hodnotě 2500 CZK k využití pro nákup
   libovolných výrobků Loveink v e-shopu loveink.cz
   3.2. Výtisk soutěžního díla, a informace o autorovi a jeho profilu na
   instagramu v počtu 600 ks ve velikosti A6 a jeho přidání do balíčků
   zákazníků e-shopu loveink.cz
   3.3. Propagační akce potisku a jeho autora na sociálních sítích značky
   Loveink.
   4. Výherci soutěže nejsou oprávněni požadovat namísto výhry - peněžní nebo
   jakékoliv jiné plnění.
   5. Výherce má právo převést výhru na třetí osoby.
   6. Jednomu účastnikovi může být udělená pouze jedna výhra.

   §4 [PRŮBĚH SOUTĚŽE]

   1. Soutěžní díla hodnotí Pořadatel.
   2. Na základě hodnocení, bude vybráno jedno výherní dílo.
   3. V případě, že mezi oceněnýmí, je více prací jednoho soutěžicího, výherce
   obdrží pouze jednu výhru.
   4. Všichni účastníci, kteří mají nárok na výhru (dále jen: „Výherci"), budou o
   výhře informováni do dne 18.února 2022 r. e-mailovou zprávu, na adresu,
   ze které byla provedená přihláška a odeslána soutěžní prace.
   5. Do 20.února je výherce povinen zaslat na adresu oliwia@loveink.pl, zprávu
   obsahující: název profilu výherce na instagramu nebo facebooku. Název
   profilu bude umístěn na výherní, soutěžní prací, která bude dodaná kv
   zákaznickým balíčkům eshopu loveink.cz 
   6. Výhra v podobě elektronického slevového kódu, bude zaslána e-mailem do
   22.února 2022 r. na e-mailovou adresu výherce. 
   7. V případě, že do 20.února 2022r výherce neodpoví na e-mailovou zprávu, o
   které se píše v šestém bodě, ztrací účastník nárok na výhru.
   8. Výhry, které nebudou předané z výše uvedeného důvodu viz. 7bod, budou
   předané účastníkům jejichž prace se umístily na dalších místech (dále jen:
   Rezervní výherci).
   9. Případné oznámení o výhře rezervní výherci obdrží do dne 22.února 2022 r.
   Rezervní výherce musí zaslat e-mailovou zprávu podle 5 bodu do dne
   24.února 2022r, výherci obdrží výhru do dne 26.února 2022 r.

   §5 [REKLAMACE]

   1. Veškeré stížnosti týkající se průběhu soutěže lze zasílat písemně na adresu
   pořadatele.
   2. Nárok na stížnost mají pouze soutěžící.
   3. Písemnou stížnost zasílejte s předmětem e-mailu „Soutěž";. Zpráva musí
   obsahovat: jméno,příjmení, e-mailova adresa účastníka, popis a příčina
   stížnosti.
   4. Pro řádný průběh soutěže, ustanoví požadatel soutěžní porotu: ve složení
   dvou zástupců pořadatele (dále jen: „Porota").
   5. Stížnost bude vyřízena během 14 dnů ode dne její doručení k porotcům.
   6. Rozhodnutí týkající se stížnosti, obdrží účastník ve zprávě, zaslanou e-
   mailem na e-mailovou adresu uvedenou ve stížnosti během 7 dnů od
   datumu provedeného rozhodnutí.


   §6 [ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ]

   1. Správcem osobních údajů soutěžících je pořadatel soutěže.
   2. Osobní údaje budou uchovávany pouze pro potřebu soutěže, tzn. pro účely
   souvísející s organizací a průběhem soutěže, pro účely účetnictví v souladu s
   finančními předpisy .
   3. Soutěžící má právo požádat správce o přístup k údajům, k opravě údajů
   nebo k jejich odstranění. Souhlasy se spracováním osobnych údajů jsou
   dobrovolné ale nutné k obdržení výhry nebo k případné stížnosti. Osobní údaje
   zpracováváme v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení EU č.
   2016/679, dále také jen „Nařízení“).

   §7 [AUTORSKÁ PRÁVA]

   1. Ve chvíli předání výhry, převádí účastník veškerá vlastnická, autorká práva
   souvísející se zaslanou prací, na pořadatele soutěže, zároveň předává právo
   k šíření a zpracování díla, bez časového a teritoriálního omezení, k
   eksploataci: utrwalanie, reprodukce provedené pomoce jakékoliv techniky
   (včetně digitální a tisk), uvedení na trh, uvedení do paměti počítače,
   veřejné provedení nebo kopirování, reprodukce, vystavování,
   promítání,pronájem, vypůjčení, vysílání pomocí drátového nebo
   bezdrátového signálu, vysílání pomocí satelit, souběžné a cílové vysílání díla
   vysílaného jenou televizní nebo rozhlasovou stanicí, publikace a distribuce
   přez internet.
   2. Ve chvíli přihlášení do soutěže, každý účastník, předává pořadateli – právo
   udělovat další oprávnění– k využití soutěžních děl účastníka, zejména k
   jejich vkládání do paměti počítače nebo jiného zařízení, k jejich zpracování, publikování, distribuci, souvísející se soutěží po dobu trvání a jeho ukončení.

    §8 [OSTATNÍ USTANOVENÍ]

   1. Pořadatel zmocňuje porotu k dohlížení na řádný průběh soutěže:

   1.  K vyloučení účastníků ze soutěže,
   2.  K odstranění soutěžních děl,
   3. Ke zrušení některých nebo všech hlasů získaných soutěžními díly


   V případě, že budou tato opatření nezbytná k zajištění řádného průběhu soutěže a k volbě výherných děl. Na výše uvedené rozhodnutí má účastník právo podat stížnost podle pravidel uvedených v §5 pravidel.
   3. Rozhodnutí poroty, uvedené v 1 odstavci může vzniknout v situacích:
        Ve chvíli kdy účastník poruší pravidla §2 odstavec 6 pravidel
   4. Pořadatel může tyto pravidla změnit kdykolivbez uvedení důvodu, za
   podmínky, že to neovlivní práva účastníků.
   Tato pravidla boudou během soutěže k dispozici v sídle pořadatele a na webové
   stránce se soutěží.