Obchodní podmínky

1. Kupující má právo před zadáním objednávky s Prodávajícím jednat o všech ustanoveních Smlouvy, včetně těch, která mění ustanovení těchto Obchodních podmínek. Tato jednání by měla být vedena písemně a adresována Prodávajícímu (Loveink Paweł Bubiak, ul.Krakowska 41/79, 50-424 Wrocław).
2. V případě, že Kupující odstoupí od možnosti uzavření smlouvy prostřednictvím individuálního jednání, platí následující ustanovení a příslušná ustanovení zákona.

PŘEDPISY

§ 1 Definice

 1. Poštovní adresa - jméno a příjmení nebo název instituce, umístění v lokalitě (v případě lokality rozdělené na ulice: ulice, číslo domu, bytu nebo provozovny; v případě lokality nečleněné na ulice: název lokalita a číslo nemovitosti), PSČ a lokalita.
  Reklamační adresa:
  Loveink spółka z o.o.
  Krakowska 41/79,
  50-424 Wrocław.
 2. Ceník doručení – na adrese https://velkoobchod.loveink.cz/pages/doprava-a-dodaci-lhuta se seznamem dostupných typů doručení a jejich nákladů.
  Kontaktní údaje:
  Loveink spółka z o.o.
  Krakowska 41/79,
  50-424 Wrocław.
  e-mail: kontakt@loveink.pl
 3. Doručení - druh přepravní služby včetně přepravce a ceny uvedené v ceníku doručení na https://velkoobchod.loveink.cz/pages/doprava-a-dodaci-lhuta
 4. Pracovní dny - znamenají dny v týdnu od pondělí do pátku mimo státní svátky.
 5. Doklad o nákupu – faktura, účtenka nebo účtenka vystavená v souladu se Zákonem o dani z přidané hodnoty ze dne 11. března 2004 v platném znění a dalšími příslušnými právními předpisy.
 6. Produktová karta - jedna podstránka obchodu obsahující informace o jednom produktu.
 7. Zákazník - zletilá fyzická osoba způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, avšak způsobilá k právním úkonům, nakupující u Prodávajícího přímo související s její obchodní nebo profesní činností.
 8. Občanský zákoník - zákon o občanském zákoníku ze dne 23. dubna 1964 v platném znění.
 9. Kodex správné praxe - soubor pravidel chování, zejména etické a profesní standardy uvedené v § 2 odst. 5 zákona o potírání nekalé soutěže. 5 zákona o potírání nekalých tržních praktik ze dne 23. srpna 2007 ve znění pozdějších předpisů.
 10. Spotřebitel – zletilá fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, nakupující u Prodávajícího, která přímo nesouvisí s její obchodní nebo profesní činností.
 11. Košík - seznam produktů vyrobených z produktů nabízených v obchodě na základě volby Kupujícího.
 12. Kupující – Spotřebitel i Klient.
 13. Místo dodání - poštovní adresa nebo odběrné místo uvedené kupujícím v objednávce.
 14. Doba dodání - okamžik, kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba k vyzvednutí zboží převezme zboží.
 15. Platba - způsob platby za předmět smlouvy a doručení uvedený na https://velkoobchod.loveink.cz/pages/doprava-a-dodaci-lhuta
 16. Spotřebitelské právo - zákon o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014.
 17. Produkt - minimální a nedělitelné množství věcí, které může být předmětem objednávky, které je uvedeno v obchodě prodávajícího jako měrná jednotka při stanovení jeho ceny (cena/jednotka).
 18. Předmět smlouvy - Předmětem smlouvy jsou výrobky a dodávka.
 19. Předmět plnění - předmět smlouvy.
 20. Výdejní místo - místo dodání zboží, které není poštovní adresou, uvedené ve specifikaci zpřístupněné prodávajícím v obchodě.
 21. Věc - movitá věc, která může být nebo je předmětem smlouvy.
 22. Obchod – internetová služba dostupná na https://velkoobchod.loveink.cz/, prostřednictvím které může kupující provést objednávku.
 23. Prodejce:
  LOVEINK Paweł Bubiak
  Krakowska 41/79 
  50- 424 Vratislav
  NIP: 5472119099, 

  2301648846/2010 FIO BANK

 24. Systém - soubor spolupracujících IT zařízení a softwaru, zajišťující zpracování a ukládání i odesílání a příjem dat prostřednictvím telekomunikačních sítí pomocí koncového zařízení vhodného pro daný typ sítě, běžně označované jako Internet.
 25. Dodací lhůta - počet hodin nebo pracovních dnů uvedený na kartě produktu.
 26. Smlouva - smlouva uzavřená mimo obchodní prostory nebo na dálku ve smyslu zákona o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014 pro Spotřebitele a kupní smlouva ve smyslu § 535 zákona občanského zákoníku ze dne 23. dubna 1964 pro Kupující.
 27. Vada – jak vada fyzická, tak vada právní.
 28. Fyzická vada - nesoulad prodávané věci se smlouvou, zejména jde-li o:
  1. nemá vlastnosti, které by věc tohoto druhu měla mít vzhledem k účelu uvedenému ve smlouvě nebo vyplývající z okolností nebo účelu;
  2. nemá vlastnosti, o jejichž existenci prodávající spotřebitele ujišťoval,
  3. se nehodí k účelu, o kterém spotřebitel prodávajícího při uzavírání smlouvy informoval, a prodávající k tomuto účelu neměl výhrady;
  4. byla Spotřebiteli doručena v neúplném stavu;
  5. v případě jeho nesprávné montáže a uvedení do provozu, pokud tyto činnosti provedl Prodávající nebo třetí osoba, za kterou nese odpovědnost Prodávající, nebo Spotřebitel, který jednal v souladu s pokyny obdrženými od Prodávajícího;
  6. nemá vlastnosti, které zajistil výrobce nebo jeho zástupce nebo osoba, která uvádí věc na trh v rámci své podnikatelské činnosti, a osoba, která umístěním svého jména, ochranné známky nebo jiného rozlišovacího znaku na prodávaná věc se prezentuje jako výrobce, ledaže prodávající tato ujištění neznal a soudě přiměřeně nemohl vědět nebo nemohl ovlivnit rozhodnutí spotřebitele uzavřít smlouvu, nebo pokud byl jejich obsah před uzavřením opraven. dohody.
 29. Právní vada - stav, kdy je prodávaná věc majetkem třetí osoby nebo je zatížena právem třetí osoby, a dále pokud omezení v užívání nebo nakládání s věcí vyplývá z rozhodnutí nebo usnesení příslušného orgánu..
 30. Objednávka - prohlášení o vůli kupujícího učiněné prostřednictvím obchodu, jednoznačně specifikující: druh a množství výrobků; druh dodávky; druh platby; místo dodání zboží, údaje kupujícího a směřující přímo k uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.

§ 2 Všeobecné obchodní podmínky

 1. Smlouva bude uzavřena v ceském jazyce v souladu s polským právem a těmito předpisy.
 2. Místo dodání zboží musí být na území České republiky
 3. Prodávající je povinen a zavazuje se poskytovat služby a zboží bez vad.
 4. Všechny ceny uvedené prodávajícím jsou v české měně a jsou uvedeny v hrubé výši (včetně DPH). Ceny výrobků nezahrnují náklady na dodání, které jsou uvedeny v ceníku dodávek.
 5. Všechny termíny se počítají v souladu s § 111 Občanského zákoníku, tj. termín vyjádřený ve dnech končí uplynutím posledního dne, a pokud je počátkem termínu vyjádřeného ve dnech určitá událost, ke dni, kdy tato událost nastala, se při počítání termínu nepřihlíží.
 6. Potvrzení, zpřístupnění, zaznamenání a zajištění všech příslušných smluvních ustanovení pro budoucí přístup k těmto informacím má podobu:
  - potvrzení objednávky zasláním na uvedenou e-mailovou adresu: objednávky, pro forma faktury, informace o právu na odstoupení od smlouvy, tyto obchodní podmínky ve verzi pdf, vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy ve verzi pdf, odkazy na samostatné stažení obchodních podmínek a vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy;
  - k vyplněné objednávce zaslané na uvedené místo doručení přiloží vytištěné položky: doklad o koupi, informace o právu na odstoupení od smlouvy, tyto obchodní podmínky, vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
 7. Prodávající informuje o známých zárukách poskytovaných třetími osobami na produkty v obchodě.
 8. Za komunikaci s ním pomocí prostředků komunikace na dálku si prodávající neúčtuje žádné poplatky a kupující nese své náklady ve výši vyplývající ze smlouvy uzavřené s třetí osobou, která mu poskytuje konkrétní službu umožňující komunikaci na dálku.
 9. Prodávající ujišťuje kupujícího používajícího systém, že obchod funguje správně v následujících prohlížečích: IE verze 7 nebo novější, FireFox verze 3 nebo novější, Opera verze 9 nebo novější, Chrome verze 10 nebo novější, Safari s nejnovějšími verzemi JAVA a FLASH nainstalován na obrazovkách s horizontálním rozlišením nad 1024 px. Používání softwaru třetích stran ovlivňující provoz a funkčnost prohlížečů: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari může ovlivnit správné zobrazení obchodu, takže pro získání plné funkčnosti obchodu https://velkoobchod.loveink.cz/ byste měli vypnout obchoďák.
 10. Kupující může využít možnosti, že si obchod jeho údaje zapamatuje, a usnadnit si tak zadání další objednávky. Za tímto účelem by měl kupující uvést přihlašovací jméno a heslo potřebné pro přístup ke svému účtu. Přihlašovací jméno a heslo je řetězec znaků stanovený kupujícím, který je povinen je udržovat v tajnosti a chránit je před neoprávněným přístupem třetích osob. Kupující může svůj účet v obchodě kdykoli prohlížet, opravovat, aktualizovat a mazat.
 11. Prodávající dodržuje kodex správné praxe.
 12. Kupující je povinen:
  • neposkytovat a nepřenášet obsah, který je zakázán zákonem, jako je obsah, který propaguje násilí, pomlouvá nebo porušuje osobní práva a jiná práva třetích stran,
  • užívat obchod způsobem, který nenarušuje jeho fungování, zejména používáním specifického softwaru nebo zařízení,
  • nepodnikat akce jako: zasílání nebo umísťování nevyžádaných obchodních informací (spam) v obchodě,
  • užívat obchod způsobem, který nebude obtěžovat ostatní kupující a prodávající,
  • používat jakýkoli obsah obchodu pouze pro vlastní osobní potřebu,
  • používat obchod způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona platného v Polské republice, s ustanoveními předpisů, jakož i s obecnými zásadami netikety.

§ 3 Uzavření smlouvy a plnění

 1. Objednávky lze zadávat 24 hodin denně.
 2. Pro zadání objednávky by měl kupující provést minimálně následující úkony, z nichž některé se mohou několikrát opakovat:
  • přidání produktu do košíku;
  • výběr typu dodávky;
  • Volba typu platby;
  • výběr místa dodání;
  • zadáním objednávky v obchodě pomocí tlačítka "Objednat a zaplatit".
 1. K uzavření smlouvy se Spotřebitelem dochází okamžikem podání objednávky.
 2. Realizace objednávky Spotřebitele zaplacené na dobírku probíhá okamžitě a objednávka uhrazena bankovním převodem nebo prostřednictvím elektronického platebního systému po připsání platby Spotřebitele na účet Prodávajícího, což by mělo proběhnout do 30 dnů od objednání, pokud nebude Spotřebitel nemohl splnit službu bez vlastního zavinění a informoval o tom Prodávajícího.
 3. K uzavření smlouvy se Spotřebitelem dochází okamžikem přijetí objednávky prodávajícím, o čemž Spotřebitele informuje do 48 hodin od podání objednávky.
 4. Realizace objednávky zákazníka zaplacené na dobírku probíhá ihned po uzavření smlouvy a objednávky zaplacené bankovním převodem nebo prostřednictvím elektronického platebního systému po uzavření smlouvy a zaúčtování platby zákazníka na účet prodávajícího.
 5. Realizace objednávky Zákazníka může záviset na zaplacení celé nebo části hodnoty objednávky nebo získání obchodního úvěrového limitu alespoň ve výši objednávky nebo souhlasu Prodávajícího s odesláním objednávky na dobírku (platba na dobírku).
 6. Předmět smlouvy bude expedován ve lhůtě uvedené na produktové kartě, v případě objednávek skládajících se z více produktů v nejdelší lhůtě uvedené na produktových kartách. Lhůta začíná běžet okamžikem dokončení objednávky.
 7. Zakoupený předmět smlouvy bude spolu s prodejním dokladem zvoleným kupujícím zaslán kupujícím zvoleným způsobem dodání na místo dodání uvedené kupujícím v objednávce spolu s přílohami uvedenými v § 2 bod 6/2.
 8. Subjektem poskytujícím online platební služby je Przelewy24

§ 4 Registrace

 1. Zákazník může používat Internetový obchod na základě předchozí registrace, tj. vyplnění formuláře, vytvoření zákaznického účtu a získání vlastního přihlašovacího jména, jakož i souhlas se Zásadami ochrany osobních údajů Prodejce a těmito Podmínkami, které jsou Zákazníkovi k dispozici před k registraci na https://velkoobchod.loveink.cz
 2. Registrace zákaznického účtu je zdarma.
 3. Pro účely registrace Zákaznického účtu vyplní Zákazník registrační formulář zpřístupněný Prodávajícím na webových stránkách Obchodu a vyplněný registrační formulář odešle Prodávajícímu elektronicky výběrem příslušné funkce, kterou nalezne v registračním formuláři. Prodávající poskytuje Zákazníkům možnost registrace za účelem uzavření Smlouvy prostřednictvím Zákaznického účtu. Po odeslání vyplněného registračního formuláře obdrží Zákazník od Prodávajícího potvrzení o registraci účtu Zákazníka na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři. Tímto okamžikem je uzavřena smlouva o elektronickém poskytování služby zákaznického účtu a Zákazník získává možnost přístupu k zákaznickému účtu, provádění změn údajů uvedených při registraci nebo zrušení účtu.

§ 5 Právo na odstoupení od smlouvy

 1. Podle článku 27 spotřebitelského zákona má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy na dálku bez uvedení důvodu a bez vynaložení nákladů, s výjimkou nákladů uvedených v čl. 33, čl. 34 spotřebitelského zákona.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy na dálku je 14 dnů od okamžiku vydání zásilky a ke splnění lhůty postačí zaslat vyjádření před jejím uplynutím.
 3. Prohlášení o odstoupení od smlouvy může spotřebitel učinit emailovo
 4. Prodávající neprodleně potvrdí Spotřebiteli e-mailem (uvedený při uzavírání smlouvy a další, pokud to bylo uvedeno v předloženém prohlášení) přijetí prohlášení o odstoupení od smlouvy.
 5. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva považuje za neuzavřenou.
 6. Spotřebitel je povinen vrátit věc Prodávajícímu neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Pro dodržení termínu postačí zaslat zboží zpět před jeho uplynutím.
 7. Spotřebitel zasílá zpět položky, které jsou předmětem smlouvy, od které odstoupil, na vlastní náklady a riziko.
 8. Spotřebitel ponese náklady na dodání digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, pokud spotřebitel nesouhlasil s plněním před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy nebo nebyl informován o ztrátě svého práva na odstoupení od smlouvy při poskytnutí takový souhlas, nebo obchodník neposkytne potvrzení v souladu s čl. 15 odst. 1 a čl. 21 odst. 1 spotřebitelského zákona.
 9. Spotřebitel odpovídá za jakékoli snížení hodnoty věci, která je předmětem smlouvy a k němuž došlo v důsledku jejího užívání způsobem, který přesahuje rámec toho, co je nutné k zjištění povahy, vlastností a funkčnosti věci.
 10. Prodávající neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy podané spotřebitelem, vrátí spotřebiteli všechny platby, které uhradil, včetně nákladů na dodání věci, a pokud Spotřebitel si zvolil jiný než nejlevnější způsob běžného dodání nabízený prodávajícím, prodávající nehradí spotřebiteli dodatečné náklady v souladu s § 33 spotřebitelského zákona.
 11. Prodávající vrátí platbu stejným způsobem platby, jaký použil Spotřebitel, ledaže Spotřebitel výslovně souhlasil s jiným způsobem platby, který mu nezpůsobí žádné náklady. V případě potřeby vrácení peněz za transakci provedenou zákazníkem platební kartou, provede Prodávající vrácení peněz na bankovní účet spojený s platební kartou zákazníka.
 12. Prodávající může zadržet vrácení platby přijaté od spotřebitele až do obdržení položky zpět nebo do doby, než spotřebitel prokáže její vrácení, v závislosti na tom, která událost nastane dříve.
 13. Spotřebitel v souladu s článkem 38 zákona o ochraně spotřebitele nemá právo odstoupit od smlouvy:
 14. ve kterém cena nebo odměna závisí na výchylkách finančního trhu, nad nimiž nemá Prodávající kontrolu a ke kterým může dojít před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 15. ve kterém je předmětem plnění nereprodukovaná věc, vyrobená podle specifikací spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;
 16. ve kterém je předmětem dodávky věc podléhající rychlé zkáze nebo věc s krátkou dobou použitelnosti;
 17. ve kterém je předmětem plnění věc dodávaná v uzavřeném obalu, kterou nelze po otevření obalu vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal po dodání otevřen;
 18. ve kterém jsou předmětem plnění věci, které jsou po dodání vzhledem ke své povaze nerozlučně spojeny s jinými věcmi;
 19. je-li předmětem dodávky zvukový nebo obrazový záznam nebo počítačový software dodávaný v uzavřeném obalu, pokud byl obal po dodání otevřen;
 20. na dodání digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, pokud plnění začalo s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co obchodník spotřebitele informoval o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy;
 21. na dodávku novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném.

§ 6 Záruka

 1. Prodávající se dle § 558 odst. 1 občanského zákoníku zcela zříká odpovědnosti vůči Spotřebiteli za fyzické a právní vady (záruka).
 2. Prodávající odpovídá spotřebiteli ve smyslu § 556 občanského zákoníku a následujících článků za vady (záruka).
 3. V případě smlouvy uzavřené se spotřebitelem, pokud se fyzická vada objeví před uplynutím jednoho roku od dodání věci, má se za to, že vada existovala již v době předání věci spotřebiteli.
 4. Spotřebitel může v případě, že prodaná věc má vadu:
  • učinit prohlášení s žádostí o snížení ceny;
  • učinit prohlášení o odstoupení od smlouvy;
 5. pokud Prodávající neprodleně a bez nadměrných obtíží spotřebiteli vadnou věc bez vad vymění nebo vadu neodstraní. Pokud však již byla věc prodávajícím vyměněna nebo opravena nebo prodávající nesplnil povinnost vyměnit věc za věc bez vady nebo odstranit vadu, nemá spotřebitel právo na výměnu věci, resp. odstranit závadu.
 6. Spotřebitel může místo odstranění vady navržené prodávajícím požadovat výměnu věci za věc bez vady nebo místo výměny věci požadovat odstranění vady, pokud věc neuvede do souladu s ujednáním způsob zvolený spotřebitelem je nemožný nebo by vyžadoval nadměrné náklady ve srovnání se způsobem navrhovaným prodávajícím, přičemž se posuzuje nepřiměřené náklady, hodnota věci bez vad, druh a závažnost zjištěné vady, jakož i nepohodlí, kterému by byl Spotřebitel vystaven jiným způsobem uspokojení.
 7. Spotřebitel nemůže od smlouvy odstoupit, pokud je vada nepodstatná.
 8. Prodávající je povinen vadnou věc vyměnit za bezvadnou nebo vadu v přiměřené době odstranit, aniž by tím spotřebitele zbytečně obtěžoval.
 9. Prodávající může odmítnout vyhovět požadavku spotřebitele, pokud uvedení vadné věci do souladu se smlouvou způsobem zvoleným spotřebitelem není možné nebo by v porovnání s jiným možným způsobem uvedení vadné věci do souladu se smlouvou vyžadovalo nadměrné náklady. .
 10. V případě, že je vadná věc namontována, může spotřebitel po výměně za bezvadnou věc nebo odstranění vady požadovat od prodávajícího její demontáž a opětovnou montáž, je však povinen vynaložit část náklady s tím související přesahující cenu prodávané věci nebo může požadovat po prodávajícím úhradu části nákladů na demontáž a zpětnou montáž, a to až do výše ceny prodávané věci. V případě nesplnění závazku ze strany Prodávajícího je Spotřebitel oprávněn provést tyto úkony na náklady a riziko Prodávajícího.
 11. Spotřebitel, který uplatňuje práva ze záruky, je povinen na náklady prodávajícího doručit vadnou věc na reklamační adresu, a pokud to vzhledem k povaze věci nebo způsobu montáže vyplývá, doručení věci spotřebitelem by bylo příliš obtížné, je Spotřebitel povinen zpřístupnit věc Prodávajícímu v místě, kde se věc nachází. V případě nesplnění této povinnosti ze strany prodávajícího je spotřebitel oprávněn vrátit věc na náklady a riziko prodávajícího.
 12. Náklady na výměnu nebo opravu nese prodávající, s výjimkou situace popsané v §6 bod 10.
 13. Prodávající je povinen převzít od spotřebitele vadnou věc v případě výměny věci za bezvadnou nebo odstoupit od smlouvy.
 14. Prodávající do čtrnácti dnů odpoví na:
  • prohlášení požadující snížení ceny;
  • prohlášení o odstoupení od smlouvy;
  • požadavek na výměnu věci za věc bez vady;
  • žádost o odstranění vady.
 15. V opačném případě se má za to, že vyjádření či požadavek Spotřebitele považoval za oprávněný.
  1. Prodávající odpovídá ze záruky, pokud je fyzická vada zjištěna před uplynutím dvou let od dodání spotřebiteli. 
  2. Nárok spotřebitele na odstranění vady nebo na výměnu prodané věci za věc bez vady se promlčí za jeden rok ode dne, kdy byla vada zjištěna, nejdříve však po uplynutí dvou let od předání věci spotřebiteli.
  3. V případě, že lhůta určená Prodávajícím nebo výrobcem věci k použití skončí po uplynutí dvou let od okamžiku vydání věci Spotřebiteli, odpovídá Prodávající v rámci záruky za fyzické vady věci. položka identifikovaná před uplynutím této lhůty.
  4. Ve lhůtách uvedených v § 5 bodech 15-17 může Spotřebitel podat prohlášení o odstoupení od smlouvy nebo o snížení ceny pro fyzickou vadu prodávané věci, a pokud Spotřebitel požadoval bezplatnou výměnu věci z vad nebo odstranění vad, běh lhůty pro podání prohlášení o odstoupení od smlouvy nebo o slevě z ceny začíná běžet neúčinným uplynutím lhůty pro výměnu věci nebo odstranění vady.
  5. Pokud je jedno z práv ze záruky uplatněno u soudu nebo rozhodčího soudu, lhůta pro uplatnění ostatních práv, která spotřebiteli náleží podle této hlavy, se pozastavuje až do pravomocného skončení řízení. Totéž platí obdobně pro mediační řízení, přičemž lhůta pro uplatnění dalších práv ze záruky, na která má spotřebitel nárok, počíná běžet ode dne, kdy soud odmítl schválit smír dosažený před mediátorem nebo kdy byla mediace neúčinně ukončena.
  6. Pro uplatnění práv ze záruky za právní vady prodané věci se použije §5 body 15-16 s tím, že lhůta počíná běžet ode dne, kdy se Spotřebitel o existenci vady dozvěděl, a pokud Spotřebitel se o existenci vady dozvěděl až v důsledku jednání třetí osoby - ode dne, kdy rozsudek vydaný ve sporu s třetí osobou nabyl právní moci.
  7. Pokud Spotřebitel v důsledku vady věci učinil prohlášení o odstoupení od Smlouvy nebo o snížení ceny, může požadovat náhradu škody, která mu vznikla tím, že uzavřel Smlouvu, aniž by věděl o existenci vady, a to i v případě, že škoda byla způsobena okolnostmi, za které Prodávající neodpovídá, zejména může požadovat náhradu nákladů spojených s uzavřením Smlouvy, nákladů na vyzvednutí, přepravu, uskladnění a pojištění věci, náhradu účelně vynaložených nákladů v rozsahu, v jakém je nečerpal a nezískal jejich náhradu od třetí osoby, a náhradu nákladů soudního řízení. Tím nejsou dotčena ustanovení o povinnosti nahradit škodu podle obecných předpisů.
  8. Uplynutí jakékoli lhůty pro zjištění vady nevylučuje uplatnění práv ze záruky, pokud prodávající vadu úmyslně zatajil.
  9. Pokud je prodávající povinen poskytnout spotřebiteli plnění nebo finanční služby, provede je bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě stanovené zákonem.

  § 7 Zásady ochrany osobních údajů a zabezpečení osobních údajů

  1. Prodávající je správcem osobních údajů poskytnutých Spotřebiteli obchodu.
  2. Prodávající se zavazuje chránit osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ze dne 29. srpna 1997 a zákonem o elektronických službách ze dne 18. července 2002. Kupující poskytnutím svých osobních údajů při zadávání objednávky prodávajícímu souhlasí s jejich zpracováním prodávajícím. za účelem realizace objednávky. Kupující může své osobní údaje kdykoli zkontrolovat, opravit, aktualizovat a vymazat.
  3. Podrobná pravidla shromažďování, zpracování a uchovávání osobních údajů používaných obchodem za účelem plnění objednávek jsou popsána v Zásadách ochrany osobních údajů, které naleznete na: https://velkoobchod.loveink.cz/pages/obchodni-spolecnosti

  § 8 Osobní údaje v internetovém obchodě

  1. Správcem osobních údajů Zákazníků/Zákazníků shromážděných prostřednictvím Internetového obchodu je Prodávající.
  2. Osobní údaje Příjemců služeb/Klientů shromážděné Správcem prostřednictvím Internetového obchodu jsou shromažďovány – dle vůle Příjemce služby/Klienta – za účelem plnění Kupní smlouvy nebo Smlouvy o poskytování Elektronických služeb, jakož i za účelem k zasílání marketingových informací výhradně provozovaných online obchodem – Loveink (https://velkoobchod.loveink.cz/).
  3. Možní příjemci osobních údajů zákazníků internetového obchodu:
   a) V případě Zákazníka, který využívá způsob doručení v Internetovém obchodě poštou nebo kurýrem, Správce zpřístupní shromážděné osobní údaje Zákazníka zvolenému přepravci nebo zprostředkovateli, který jménem Správce zásilku provádí. .
   b) Používá-li Zákazník v Internetovém obchodě způsob platby elektronickou nebo kreditní kartou, Správce zpřístupní shromážděné osobní údaje Zákazníka zvolenému subjektu provádějícímu výše uvedené platby v Internetovém obchodě.
  4. Zákazník má právo přístupu ke svým údajům a jejich opravu. Žádost v tomto ohledu lze podat např.
    prostřednictvím e-mailu na adresu: kontakt@loveink.pl
  5. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak neposkytnutí osobních údajů uvedených v obchodních podmínkách nezbytných k uzavření kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování elektronických služeb má za následek nemožnost takovou smlouvu uzavřít. Údaje nezbytné pro uzavření Kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování Elektronické služby jsou rovněž uvedeny vždy na stránkách Internetového obchodu před uzavřením dané smlouvy.

  § 9 Závěrečná ustanovení

  1. Žádné z ustanovení těchto obchodních podmínek nemá za cíl porušovat práva kupujícího. Nelze to ani takto vykládat, neboť v případě rozporu kterékoli části předpisů s platným zákonem prodávající prohlašuje, že místo napadeného ustanovení předpisů bezvýhradně dodržuje a uplatňuje tento zákon.
  2. O změnách pravidel a jejich rozsahu budou registrovaní kupující informováni elektronickými prostředky (na e-mailovou adresu uvedenou při registraci nebo objednávce). Oznámení bude zasláno nejméně 30 dní před vstupem nových předpisů v platnost. Budou provedeny změny za účelem přizpůsobení předpisů současnému právnímu stavu.
  3. Aktuální znění předpisů je kupujícímu vždy k dispozici v záložce předpisy (https://velkoobchod.loveink.cz/pages/obchodni-spolecnosti). Po dobu realizace objednávky a po celou dobu poprodejní péče je kupující vázán jím přijatými předpisy při zadávání objednávky. Vyjma situace, kdy jej Spotřebitel shledá méně výhodným než stávající a informuje Prodávajícího o výběru aktuálního jako závazného.
  4. V záležitostech, na které se nevztahují tyto obchodní podmínky, se použijí příslušná platná zákonná ustanovení. Případné sporné otázky, bude-li si to Spotřebitel přát, budou řešeny prostřednictvím mediačního řízení před Zemskými inspektoráty obchodní inspekce nebo řízením před rozhodčím soudem u Zemského inspektorátu obchodní inspekce. Spotřebitel může rovněž využít rovnocenné a zákonné způsoby předsoudního nebo mimosoudního řešení sporů, např. prostřednictvím online platformy EU ODR dostupné na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. V krajním případě bude případ řešit místně a věcně příslušný soud.